ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

--------------------------------

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง   ลงวันที่  9   มีนาคม   2555  ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์    จำนวน    2   อัตรา   โดยกำหนดรับสมัครในระหว่างวันที่   16  -  26  มีนาคม  2555  นั้น

บัดนี้  ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดลำปาง  เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง            ลงวันที่  5  สิงหาคม  2547  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  และกำหนดวัน  เวลา สถานที่เข้ารับการเลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรข้างต้นนี้   ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  ดังนั้น  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร หรือจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างไปแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ   วันที่   10   เดือนเมษายน  พ.ศ. 2555                                                                     นางสุนี  สมมี
 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง


คลิกเพื่อโหลดเอกสารฉบับเต็ม

alt

มาร่วมแบ่งปันหน้านี้

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed