123833489_4990372781002925_1378349682285774401_o.jpg

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ ตันตระกูล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ สินธุบุญ นายกมล ชัยกันทะ คณะกรรมการฯ และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยได้มีการหารือและเสนอแนะถึงวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

124543472_4990404320999771_4311390987818255025_o.jpg  123710543_4990392794334257_5800700978998305442_o.jpg  123941400_4990376357669234_4315977604562666204_o.jpg

124549667_4990395804333956_2089595374497438185_o.jpg  124578836_4990390177667852_8296597120842698945_o.jpg  124568538_4990398411000362_5359428511038028970_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel