124448340_5008750529165150_5194914047240703822_o.jpg

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการประชุมเสมียนตราอำเภอเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โดยมีนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และเสมียนตราอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและวางแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและโปร่งใส.

125196090_5008750409165162_3703842795036456794_o.jpg  125132146_5008750365831833_3935149529763578050_o.jpg  124199735_5008757699164433_3957406262095376268_o.jpg

124762720_5008756185831251_8421409638436954117_o.jpg  124820478_5008754269164776_2056629235458351051_o.jpg  124614821_5008754399164763_3646330152483640061_o.jpg

124553846_5008757852497751_3350997464831314912_o.jpg  124765348_5008754392498097_6973976202742244866_o.jpg  125221470_5008750452498491_517820076513752004_o.jpg

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel