125052959_5026373357402867_479818294391900395_o.jpg

     ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 46/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 มีนายฐิติพล ทศรฐ เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

สำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย
-นายสมเกียรติ ตันตระกูล อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานคณะกรรมการ
-นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นกรรมการ
-นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นกรรมการ
-พ.ต.อ.ไพรัช คุ้มล้วนล้อม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เป็นกรรมการ
-นายธีรวัฒน์ สินธุบุญ อดีตผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการ

     โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็น ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส

125259310_5026372850736251_792329361708107913_o.jpg

125555829_5026374434069426_1043120961954901345_o.jpg

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel