133291250_5192251574148377_8010379156642371062_o.jpg
 
     ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้บูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวัฒนธรรมท้องถิ่นในงาน “สักการะบูชาพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ของจังหวัดลำปาง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาจัตุรมุขประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ลานศาลหลักเมือง และสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)
เพื่อฟื้นฟูขนบธรรมเนียมการสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนในจังหวัดลำปางหลอมรวมจิตใจของคนในสังคมให้มีที่ยึดเหนี่ยว และสร้างความร่มเย็นให้กับประชาชนในจังหวัดลำปาง
     กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ การถ่ายทอดภูมิปัญญาแขนงต่าง ๆ เช่น การทำเครื่องสักการะ การทำตุงซาววาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การถ่ายทอดองค์ความรู้ดนตรีพื้นบ้านล้าน และในช่วงค่ำจะมีการเจริญพุทธมนต์แบบล้านนา (สวดมนต์ตั๋น) การเทศน์กัณฑ์สำคัญ อาทิ พุทธาภิเษก, ป๋าระมีปันจั้น, พุทธคุณสังคหโลก, สารากริวิชชาสูตร และอุณหัสวิชโยคาถา จากนั้นจะเป็นการสวดเบิกสมโภชหลวงพ่อดำ จำนวน ๙ วาร จนถึงเช้าวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร และสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ)
---------------------------
     ประวัติ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระพุทธรูปสี่มุมเมือง) สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เป็นพระปางสมาธิ ประทับขัดสมาธิราบโลหะหล่อสำริดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว พระพักตร์แจ่มใส พระเนตรเปิด พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ มีพระราชหฤทัยปราถนาแรงกล้าให้บ้านเมืองผ่านพ้นภัยพิบัติ พลเมืองดำรงชีวิตเป็นสุขราบรื่น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หล่อ “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ”เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ ซึ่งประมวลคุณวิเศษอันเอกอุที่บุรพมหากษัตริย์ทรงปกป้องภัยบ้านเมืองและพสกนิกรในอดีตมารวมไว้วันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต อัญเชิญไปประดิษฐานคุ้มครองแผ่นดินในทิศทั้งสี่ตามพระราชปณิธานสืบไป ดังนี้
องค์ที่ ๑ ประจำทิศเหนือ ประดิษฐาน ณ ศาลาจัตุรมุขหน้าศาลากลาง(หลังเก่า) จังหวัดลำปาง
องค์ที่ ๒ ประจำทิศใต้ ประดิษฐานภายในศาลาจัตุรมุขหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
องค์ที่ ๓ ประจำทิศตะวันออก ประดิษฐานในศาลาจัตุรมุข วัดศาลาแดง จังหวัดสระบุรี
องค์ที่ ๔ ประจำทิศตะวันตก ประดิษฐานในวิหารบนเขาแก่นจันทร์ จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลำปาง เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ประจำทิศเหนือซึ่งชาวจังหวัดลำปางเรียกท่านว่า “หลวงพ่อดำ” (หนังสือ ๘๙ พระพุทธรูปสำคัญในรัชกาล ๙ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม)
 
132445650_5192251960815005_5061643935755839136_o.jpg  132159951_5192251937481674_3046265533065605487_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel