ดาวน์โหลดใบสมัครฯ และ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครฯ 

word pdf lnd thumb  ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
word pdf lnd thumb  ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
word pdf lnd thumb  ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
word pdf lnd thumb

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้ฯ สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ลำปาง 

word pdf lnd thumb

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้ฯ สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง

  img20201028 16331578

img20201028 16332762