ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 A1

 

ดาวน์โหลด บัญชีแนบท้าย

1.อำเภอเมืองลำปาง
2.อำเภอเกาะคา 
3. อำเภองาว 
4. อำเภอเถิน 
5. อำเภอแจ้ห่ม 
6.อำเภอแม่ทะ 
7.อำเภอแม่เมาะ 
8. อำเภอวังเหนือ
9. อำเภอห้างฉัตร
10. อำเภอแม่พริก
11. อำเภอสบปราบ
12. อำเภอเสริมงาม
13. อำเภอเมืองปาน