ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(ฉบับที่ 2)

A2

 

ดาวน์โหลด บัญชีแนบท้าย

1.อำเภอเมืองลำปาง
2.อำเภอเกาะคา
3. อำเภอวังเหนือ
4. อำเภอสบปราบ