ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

 

 pdf lnd thumb

ดาวน์โหลด ประกาศ

1.อำเภอเมืองลำปาง เขต 1 , เขต 2เขต 3 , เขต 4 ,เขต 5 , เขต 6 ,เขต 7 , เขต 8เขต 9
2.อำเภอเกาะคา เขต 1 , เขต 2 เขต 3 
3. อำเภองาว เขต 1 , เขต 2 
4. อำเภอเถิน เขต 1 , เขต 2 
5. อำเภอแจ้ห่ม เขต 1 , เขต 2 
6.อำเภอแม่ทะ เขต 1 , เขต 2 
7.อำเภอแม่เมาะ เขต 1 , เขต 2 
8. อำเภอวังเหนือ เขต 1 , เขต 2 
9. อำเภอห้างฉัตร เขต 1 , เขต 2
10. อำเภอแม่พริก เขต 1 
11. อำเภอสบปราบ เขต 1
12. อำเภอเสริมงาม เขต 1
13. อำเภอเมืองปาน เขต 1