ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(ฉบับที่ 3)

img20201114 0035

 

ดาวน์โหลด บัญชีแนบท้าย

1.อำเภอเมืองลำปาง
2.อำเภอเกาะคา
3. อำเภอแม่ทะ
4. อำเภอแจ้ห่ม
5. อำเภอห้างฉัตร
6. อำเภอเสริมงาม