ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(ฉบับที่ 4)

img20201117 0038

 

ดาวน์โหลด บัญชีแนบท้าย

1. อำเภอแม่ทะ
2. อำเภอเมืองปาน
3. อำเภอแม่พริก
4. อำเภอห้างฉัตร