ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(ฉบับที่ 5)

 

 img20201204 0038 001

img20201204 0038 002