คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 132/2563
เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขตเลือกตั้งที่ 1

pdf lnd thumb