ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

pdf lnd thumb