riplp.jpg
 
     ด้วยมีการเสนอข่าวกรณี วัดไม่รับเผาศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดสำรวจข้อมูลวัดที่มีฌาปนสถานที่ตั้งอยู่ในที่ดินวัดและมีความพร้อมในการเผาศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อบจ.ลำปางจึงขอเสนอข้อมูลรายชื่อฌาปนสถานที่ตั้งอยู่ในที่ดินวัด เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการติดต่อประสานงาน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากมีกรณีการเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางและญาติผู้เสียชีวิตไม่สามารถจัดหาสถานที่เผาศพผู้เสียชีวิตได้
 
img030.jpg
 
img031.jpg
 
img032.jpg