196623084_5996433190396874_4847007560910808826_n.jpg
อบจ.ลำปาง หารือ พมจ. และ ทต.เกาะคา ประสานหาแนวทางช่วยกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสของจังหวัด
     นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง นายธนกร ฉัตรภูติ​ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นางสาวชลิดา คำมงคล รองประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะคา นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ลำปาง และนางสาวกัลยารัตน์ รวยสูงเนิน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสของจังหวัดลำปาง
     โดยการหารือดังกล่าวเพื่อสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วน นำไปสู่ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้ร่วมกันในอนาคต ถือเป็นภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายของ อบจ.ลำปางด้านการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยจะได้ประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวลำปางต่อไป
 
#อบจ.ลำปางพร้อมรับทราบปัญหา เพื่อมุ่งพัฒนาลำปาง
 
196072042_5996446797062180_5260563816733426881_n.jpg  195813915_5996445717062288_3651974315404237810_n.jpg  196177479_5996445757062284_7352040735570287544_n.jpg
195786131_5996433857063474_5778356935763645451_n.jpg  195861914_5996445710395622_2237110054271342734_n.jpg  195268910_5996446083728918_6982645346555680871_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel