cf9f8123ebc3e1fcb75574e9d38a02534_21713495_๒๑๐๖๑๔_6.jpg
 
อบจ.ลำปางสนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจแก่จนท.ให้บริการฉีควัคซีน
พร้อมหารือแนวทางจัดสรร “ซิโนฟาร์ม” สู่กลุ่มเป้าหมายหากได้รับจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 
     วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายอมร ทองประดิษฐ์ เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภา อบจ.ลำปาง นายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภาฯ อ.เมืองลำปาง เขต 2 และนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ลำปาง นำอาหารกล่องมอบแก่บุคคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครผู้มาให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนของจังหวัดลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง โดยมีนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง และนายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบ
 
     โดย อบจ.ลำปางจะสนับสนุนอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ของราชการและอาสาสมัครผู้มาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนของจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564
 
     โอกาสนี้ นางสาวตวงรัตน์และคณะได้เยี่ยมชมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโดยสอบถามเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการด้วยความห่วงใย พร้อมทั้งได้ร่วมหารือถึงแนวทางการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์มซึ่ง อบจ.ลำปางได้ดำเนินการสั่งจองกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปแล้ว คาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 5 วันจึงจะทราบผลการจัดสรรวัคซีนดังกล่าว จึงต้องหารือเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและลดความซ้ำซ้อนกับกลุ่มในระบบเดิมของจังหวัด โดย อบจ.ลำปางจะพิจารณากลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในระบบ รวมถึงบุคลากรด่านหน้า เช่น บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล หรือ อสม.ที่ยังไม่ได้รับการฉีควัคซีน และกลุ่มตลาด ร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร เพื่อให้เศรษฐกิจการค้าภายในจังหวัดสามารถเดินหน้ารองรับการเปิดจังหวัดต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางต่อไป
 
cf9f8123ebc3e1fcb75574e9d38a02534_21713495_๒๑๐๖๑๔_8.jpg  cf9f8123ebc3e1fcb75574e9d38a02534_21713495_๒๑๐๖๑๔_3.jpg  cf9f8123ebc3e1fcb75574e9d38a02534_21713495_๒๑๐๖๑๔_9.jpg
cf9f8123ebc3e1fcb75574e9d38a02534_21713495_๒๑๐๖๑๔_4.jpg  cf9f8123ebc3e1fcb75574e9d38a02534_21713495_๒๑๐๖๑๔.jpg  cf9f8123ebc3e1fcb75574e9d38a02534_21713495_๒๑๐๖๑๔_17.jpg
cf9f8123ebc3e1fcb75574e9d38a02534_21713495_๒๑๐๖๑๔_42.jpg  cf9f8123ebc3e1fcb75574e9d38a02534_21713495_๒๑๐๖๑๔_50.jpg  cf9f8123ebc3e1fcb75574e9d38a02534_21713495_๒๑๐๖๑๔_51.jpg
cf9f8123ebc3e1fcb75574e9d38a02534_21713495_๒๑๐๖๑๔_57.jpg  cf9f8123ebc3e1fcb75574e9d38a02534_21713495_๒๑๐๖๑๔_63.jpg  cf9f8123ebc3e1fcb75574e9d38a02534_21713495_๒๑๐๖๑๔_71.jpg
ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel