การจัดทำแผนปฏิบัตืการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (บัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายฯ)

pdf lnd thumb