ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง การขายทอดตลาดขยะรีไซเคิลที่ได้จากศูนย์จำกัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร

 

pdf lnd thumb