การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 

pdf lnd thumb