ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง การใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 1

img20180329_0001.jpg